Khóa nền tảng quản lý sản xuất – PMF

Posted by | ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TIN TỨC | 0 |

Học tập rất nhiều tinh thần cải tiến liên tục từ Watabe Wedding VN. Kiến tập của lớp Nền tảng Quản lý sản xuất ngày 30/5/2015.


Leave a Reply