Liên hệ

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ Mới

Institute of Management and Technology Promotion (IMT)

47-49-51 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: + 84 (28) 36 200 600
Email: info@www.imt.vn

Facebook: https://www.facebook.com/imtvietnam