Author Archives: Ngan Truong

Khảo sát Giá trị cá nhân – Rokeach et al. (1973)

khảo sát giá trị cá nhân

Khi bắt đầu, hãy chọn bốn đến 6 mục tiêu từ mỗi danh sách và đây là những giá trị cá nhân cốt lõi của bạn. Sau đó, tiếp tục lựa chọn 4 đến 6 mục tiêu từ những giá trị đã chọn. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn 1-3 giá […]