Chương trình Gloal Interface Japan: tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Từ tháng 12/2013, chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình Giới thiệu Doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình Giao diện toàn cầu của HRI nhằm mục đích tạo cầu nối kinh doanh giữa những doanh nghiệp Việt Nam đáng tin cậy và các khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *