Tầm nhìn - sứ mệnh IMT

Operational Excellence

“Vận-hành-xuất-sắc” là sự áp dụng đa dạng các nguyên lý, hệ thống, công cụ nhằm hướng đến sự cải tiến liên tục và phát triển bền vững

 

Prosperity of the Society

“Sự thịnh vượng chung” là sự giàu có kể cả về vật chất và tinh thần trong tinh thần hài hòa với lợi ích chung của xã hội