Khảo sát Giá trị cá nhân – Rokeach et al. (1973)

Khảo sát Giá trị Cá nhân của Rokeach và cộng sự (1973) là một công cụ giúp mỗi cá nhân hiểu được giá trị bản thân. Bằng cách lựa chọn danh sách 18 giá trị đích cuối (điều bạn muốn đạt được) và 18 giá trị phương tiện (cách mà bạn đạt được điều đó), bạn có thể phát triển nhận thức và tìm ra được những giá trị về bản thân.

  • Giá trị đích cuối là những giá trị phản ánh trạng thái tồn tại mong muốn của một cá nhân. Đó là những mục tiêu mà cá nhân mong muốn đạt được.

  • Giá trị công cụ là những giá trị phản ánh cách một cá nhân muốn sống cuộc sống của họ gồm ý thức về hành vi, cách tương tác và đối xử với người khác.

Khi bắt đầu, hãy chọn bốn đến 6 mục tiêu từ mỗi danh sách và đây là những giá trị cá nhân cốt lõi của bạn. Sau đó, tiếp tục lựa chọn 4 đến 6 mục tiêu từ những giá trị đã chọn. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn 1-3 giá trị. Những lựa chọn cuối cùng chính là những giá trị quan trọng nhất đối với bạn tại thời điểm này. Đừng lo lắng nếu 3 giá trị ấy đều là Giá trị đích cuối hoặc Giá trị phương tiện.

Thuc-hanh-xac-dinh-gia-tri-ca-nhan-theo-Rockeach-Dr.-Lan-Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *