Khóa nền tảng quản lý sản xuất – PMF

Posted by | ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Học tập rất nhiều tinh thần cải tiến liên tục từ Watabe Wedding VN. Kiến tập của lớp Nền tảng Quản lý sản xuất ngày 30/5/2015.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply