Làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc phát triển tài năng của công ty nên tập trung vào nhân sự nội bộ hơn là thuê mới từ bên ngoài. Trong đó cần tập trung vào việc quản lý năng lực lãnh đạo và quản lý.

Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần thực hiện 3 thao tác:

Thứ nhất, dựa trên chiến lược, hiện trạng và văn hóa công ty, xây dựng Khung năng lực lãnh đạo và quản lý (Leadership and Management Competence Framework).

Thứ hai, quản lý “phễu nhân tài” (talent pipeline) thông qua việc lập danh sách quy hoạch và đánh giá năng lực hiện hữu của lực lượng quản lý chủ chốt (key talent) và kế hoạch kế thừa (succession plan).

Thứ ba, điều chỉnh và nâng cấp năng lực quản lý thông qua chương trình đào tạo, giao chỉ tiêu thử thách, kèm cặp với tiêu điểm kết quả là vừa tăng được năng lực, vừa tăng được độ kết hợp tổng thể của đội quản lý

Gallery: đội tư vấn IMT đang thực hiện phỏng vấn hành vi và các cuộc nói chuyện hướng dẫn về kết quả phản hồi 360 độ về khung năng lực lãnh đạo và quản lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *