QUAN ĐIỂM LÀM VIỆC

Đánh giá năng lực một đơn vị tư vấn cũng giống như đứng trước một chiếc hộp chưa được mở. Do đó, chúng tôi chia sẻ với Doanh nghiệp các thông tin sau về đặc thù nguyên tắc làm việc, khả năng đảm bảo chất lượng và sự thành công của dự án như sau.


VỀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

 

Tính độc đáo

Tôn trọng đặc thù mỗi công ty, không áp đặt kinh nghiệm tư vấn hay copy công ty khác

Làm việc trên thông tin hiên trường và đề ra giải pháp hiện thực

 

Tính hệ thống

Đưa ra giải pháp có hệ thống cho tương lai, không tạo thêm vấn đề

 

Tính trung thực

Đối xử trung thực, tuyệt đối không vì tiến độ dự án hay mục tiêu lợi nhuận để thay đổi ý kiến tư vấn theo chiều hướng sai lệch hoặc thiên vị


VỀ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Truyền thông tốt

Truyền thông tốt về mục đích và cách làm

Lôi cuốn sự tham gia và cảm tình của các cá nhân liên quan ngay từ đầu

 

Lựa chọn chuyên gia

Lựa chọn chuyên gia đúng với dự án tư vấn: theo đặc thù ngành, dự án, tính cách

 

Hướng dẫn triển khai

Không chỉ đưa giải pháp, hướng dẫn phương pháp để khách hàng có thể chuyển đổi thành công