Về nguyên tắc làm việc

Tính độc đáo

Tôn trọng đặc thù mỗi công ty, không áp đặt kinh nghiệm tư vấn hay copy công ty khác.
Làm việc trên thông tin hiên trường và đề ra giải pháp hiện thực

Tính trung thực

Đối xử trung thực, tuyệt đối không vì tiến độ dự án hay mục tiêu lợi nhuận để thay đổi ý kiến tư vấn theo chiều hướng sai lệch hoặc thiên vị.

Tính hệ thống

Đưa ra giải pháp có hệ thống cho tương lai, không tạo thêm vấn đề.

Về biện pháp đảm bảo chất lượng

Truyền thông tốt

Truyền thông tốt về mục đích và cách làm. Lôi cuốn sự tham gia và cảm tình của các cá nhân liên quan ngay từ đầu.

Lựa chọn chuyên gia

Lựa chọn chuyên gia đúng với dự án tư vấn: theo đặc thù ngành, dự án, tính cách.

Hướng dẫn triển khai

Không chỉ đưa giải pháp, hướng dẫn phương pháp để khách hàng có thể chuyển đổi thành công.