IMT thường xuyên tổ chức các sự kiện hàng quý, hàng năm để lan truyền chia sẻ kiến thức quản trị mới được cập nhật từ các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp. Tiêu biểu là chuỗi hội nghị thường niên OPEX (Operational Excellence – Tối ưu hóa vận hành), Lunch & Learn, và các chuỗi hội nghị chuyên sâu quốc tế như Asia Monozukuri, Asia Smart City tại Việt Nam

danh mục sự kiện