Tag Archives: dịch vụ 5S

5S là gì? Tại sao triển khai 5S lại quan trọng?

5S là gì

Phương pháp 5S là một hệ thống để xử lý và tổ chức nơi làm việc. Bao gồm 5 bước tương ứng với 5 chữ cái “S”, các bước này được tổ chức thành một hệ thống thứ bậc và dễ dàng triển khai.