Tag Archives: giai quyet van de chat luong

Học bổng tu nghiệp Giải quyết vấn đề chất lượng (PQPS)

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH Học bổng tu nghiệp Giải quyết vấn đề chất lượng (the Program for Quality Problem Solving – PQPS) là học bổng tu nghiệp bởi AOTS – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản. Phần lớn chi phí được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Các hồ […]