XÂY DỰNG BỘ NGUYÊN TẮC HÀNH XỬ (CODE OF CONDUCT)

Trong khi Đánh gia năng lực thể hiện yêu cầu của công ty đối với nhân viên để đạt được thành tích thì Quy tắc hành xử là kim chỉ nam cho các hành vi đạo đức được nhân viên tự cam kết.

Triển khai điều chỉnh hành vi ứng xử qua bộ quy tắc ứng xử lẫn đánh giá tương hợp giá trị văn hóa công ty.

  • Hệ thống hóa các chủ đề đạo đức thông qua các tình huống đang/sẽ xảy ra trong tổ chức
  • Hình thành khung chủ đề đạo đúng chuẩn và các triết lý định hướng
  • Hoàn thiện và hướng dẫn ban hành

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng văn hóa doanh nghiệp từ đó đề xuất các định hướng tác động để xây dựng văn hóa và phát triển các kế hoạch chi tiết.

  • Mô tả các thành phần văn hóa đang hiện hữu trong tổ chức
  • Xây dựng bản khảo sát hiện trạng văn hóa phù hợp với các giá trị tổ chức và các thành phần văn hóa dưới góc nhìn quản lý theo phương pháp OCAI
  • Truyền thông và triển khai khảo sát
  • Phân tích định tính, định lượng các đặc điểm văn hóa doanh nghiệp để xác định các đánh giá của quản lý và nhân viên về hiện trạng, các mong đợi và nhân tố thúc đẩy
  • Phát triển các chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Nhằm lập ra một chương trình để phát triển khả năng lãnh đạo và quản lý phù hợp với đặc thù nhân lực hiện có và phục vụ được cho yêu cầu năng lực quản lý trong dài hạn. Phù hợp cho doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển nhanh, chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý năng lực tổ chức.

Để xem các chương trình tư vấn mà Viện IMT đã thực hiện, mời quý vị click vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *