> 15 năm 

là đối tác chính thức của AOTS

> 500 TNS

nhận học bổng quản lý học tại Nhật

 

> 2.000.000 USD

giá trị học bổng đã cung cấp

danh mục học bổng