Chuyển giao kết quả dự án tư vấn KPI tại Đạm Cà Mau

dự án tư vấn KPI
Cà Mau, tháng 03/2018  – Từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2018, IMT đã thực hiện dự án tư vấn tại DCM, bao gồm việc đánh giá và đề xuất cải tiến mô hình kinh doanh, xây dựng phương thức triển khai các mục tiêu chiến lược thành kế hoạch hoạt động, kiểm soát và đo lường hoạt động bằng KPI đến từng vị trí cho các Ban gắn liền hoạt động với thị trường. Đạm Cà Mau (DCM) là một tên tuối lớn trong ngành dinh dưỡng cây trồng với doanh thu hàng năm hơn 5500 tỷ đồng. DCM đang liên tục cải tiến và ứng dụng các công cụ quản lý mạnh mẽ hơn để mang lại tính hệ thống và hiệu quả vận hành trong môi trường càng lúc càng cạnh tranh.
Phương thức làm việc được ứng dụng là triển khai từ chiến lược, khắc phục hạn chế theo kiểu làm KPI suy ra từ chức năng công việc (functional KPIs). Kết quả dự án tư vấn KPI đã khai thông được vướng mắc lớn của nhiều công ty: gắn được mục tiêu và chương trình hành động chiến lược của công ty với kế hoạch và hành động của các đơn vị (strategic alignment).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *