Viện IMT đến thăm trụ sở HIDA/AOTS tại Tokyo, Nhật Bản

Vào ngày 26/10/2016, IMT đã đến thăm trụ sở của HIDA Japan (The Overseas Human Recources & Industry Development Association – Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp hải ngoại) tại Tokyo, Nhật Bản. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch Viện IMT đã trao đổi cùng ông Shinya Kuwayama – Chủ tịch HIDA và đại diện HRI (HIDA Research Institute – Viện nghiên cứu HIDA) về các cơ hội hợp tác kế tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *