Chuyển giao kết quả dự án xây dựng chiến lược cho TediPort

Hà Nội, tháng 04/2018 – Khi đối diện với một thị trường đang dần bão hòa, thay đổi chiến lược là một điều cấp thiết. Qua dự án soát xét và xây dựng chiến lược tại TediPort, IMT đã hỗ trợ khách hàng tìm kiếm những lĩnh vực mới, tái định nghĩa năng lực cốt lõi, xây dựng lại tầm nhìn và thành lập 11 chương trình chiến lược để thay đổi sâu sắc và toàn diện công ty, xác lập lại vị thế dẫn đầu thị trường trong dài hạn.

Các chương trình chiến lược cũng được phân chia cho các nhân sự chủ chốt nắm vai trò dẫn đầu. Bộ KPI cấp công ty và cấp đơn vị cũng đã được tạo dựng. Kết quả công việc được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và các thành viên quản lý chủ chốt của TediPort đánh giá cao về tính hiện thực và sát sườn với điều kiện của TediPort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *