Chuyển giao kết quả dự án xây dựng chiến lược cho TediPort

Xây dựng chiến lược

Hà Nội, tháng 04/2018 – Khi đối diện với một thị trường đang dần bão hòa, thay đổi chiến lược là một điều cấp thiết. Qua dự án soát xét và xây dựng chiến lược tại TediPort, IMT đã hỗ trợ khách hàng tìm kiếm những lĩnh vực mới, tái định nghĩa năng lực cốt lõi, xây dựng lại tầm nhìn và thành lập 11 chương trình chiến lược để thay đổi sâu sắc và toàn diện công ty, xác lập lại vị thế dẫn đầu thị trường trong dài hạn.

Các chương trình chiến lược cũng được phân chia cho các nhân sự chủ chốt nắm vai trò dẫn đầu. Bộ KPI cấp công ty và cấp đơn vị cũng đã được tạo dựng. Kết quả công việc được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và các thành viên quản lý chủ chốt của TediPort đánh giá cao về tính hiện thực và sát sườn với điều kiện của TediPort.

Tại IMT, các dự án tư vấn được triển khai đều hướng tới mục tiêu cuối cùng, từ chiến lược đến vận hành, mang lại những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Đánh giá năng lực một đơn vị tư vấn cũng giống như đứng trước một chiếc hộp chưa được mở, do đó chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp các thông tin về đặc thù nguyên tắc làm việc, khả năng đảm bảo chất lượng và sự thành công của dự án như sau:

Về nguyên tắc làm việc:

  • IMT tôn trọng tính đặc thù của mỗi công ty, làm việc trên thông tin hiện trường và đề ra giải pháp hiện thực.
  • Đưa ra các giải pháp cho tương lai, không tạo thêm vấn đề
  • Đối xử trung thực, tuyết đối không vì tiến độ dự án hay mục tiêu lợi nhuận để thay đổi ý kiến tư vấn theo chiều hướng sai lệch hoặc thiên vị.
  • Tận tâm tận lực với từng dự án.
  • Bảo mật thông tin khách hàng.

Về biện pháp đảm bảo chất lượng:

  • Truyền thông tốt về mục đích và cách làm, lôi cuốn sự tham gia và cảm tình của các cá nhân liên quan ngay từ đầu
  • Lựa chọn chuyên gia đúng với dự án nghiên cứu: theo đặc thù ngành, dự án, tính cách.
  • Không chỉ đưa ra giải pháp, IMT hướng dẫn khách hàng để có thể chuyển đổi thành công.

Xem thêm về các dịch vụ tư vấn của IMT tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *