Tag Archives: tu van xay dung chien luoc

Chuyển giao kết quả dự án tư vấn KPI tại Đạm Cà Mau

dự án tư vấn KPI

Cà Mau, tháng 03/2018  – Từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2018, IMT đã thực hiện dự án tư vấn tại DCM, bao gồm việc đánh giá và đề xuất cải tiến mô hình kinh doanh, xây dựng phương thức triển khai các mục tiêu chiến lược thành kế hoạch hoạt động, kiểm soát và đo […]